Kerkbodeberichten week 13/14, 2018


Kerkdienst vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag

19.30 uur             Prop. J.A. Hoogesteeger, Ouderkerk a/d IJssel

 

Kerkdiensten zondag 1 april 2018, Eerste Paasdag

9.30 uur               Ds. H. Roseboom, Kesteren

18.30 uur             Ds. P.D. Teeuw, Moordrecht

 

Kerkdiensten zondag 8 april 2018

9.30 uur               Ds. B. den Butter, Huizen, Doopdienst en Sluiting Winterwerk

18.30 uur             Ds. P.H. van Trigt, Ede

 

Bij de dienstenWe denken in deze stille week aan de weg die onze Heere en Heiland gegaan is tot op het kruis en in het graf tot verzoening van onze zonden. De preek op 1e Paasdag zal gaan over Johannes 20 met als thema ‘Pasen gewórden’. We mogen het wederom luid meezingen ‘U zij de glorie, opgestane Heer!’. Gemeente, is het bij ons wel doorgedrongen dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft? Geloven wij dat? Een ware feestdag die u niet mag missen. Op zondag 8 april zullen we het winterwerk met elkaar afsluiten en zullen drie kinderen van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop ontvangen. Gemeente, nog een aansporing vanuit Hebreeën 10 : 25; Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen’. We wensen u van harte gezegende diensten toe met hen die ons mogen voorgaan!

 

Afsluiting winterwerk – Zaterdag 7 april staat om 15.30 de koffie, thee en limonade klaar met iets lekkers erbij. Daarna spelen we met elkaar bingo, 5 rondes voor € 5,- met leuke prijzen. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie. Na de bingo willen we met elkaar de maaltijd gebruiken. We hopen op een gezellige middag/avond waarbij we op een ongedwongen manier het winterseizoen willen afsluiten. Kosten voor deelname, naast de bingo is € 2,50 voor kinderen van 4-12 jaar en € 5 voor iedereen vanaf 13 jaar.

 

Koffiedrinken na de dienst – Zondagmorgen 8 april is er na de dienst, koffie, thee en limonade op het plein voor de kerk. Allen hartelijk welkom!

 

Einde 40 dagentijd/Pasen – Vrijdag is het Goede Vrijdag. Het kruis is de plek van de onvoorstelbare ruil van God met de mensheid. De vorm van het kruis zegt alles over wat daar gebeurt. Want daar staan wij met onze mix van goedheid en slechtheid. Met onze halfslachtige vredespogingen. Met onze onzuivere zuiverheid. En dan neemt Jezus, aan dat kruis, al die tegenstellingen in zich op: ons geloof en ongeloof, ons willen en niet willen, ons zoeken en dwalen, onze vervreemding van God en de mensen. En tegelijkertijd laat Hij Zijn Goddelijke liefde naar ons toe stromen. Hij neemt ons met alles wat we zijn en geeft ons Zijn Heiligheid. Hij neemt onze vijandschap en geeft ons Zijn vrede. Hij neemt ons egoïsme en geeft ons Zijn pure liefde. Hij neemt ons ongeloof en geeft ons geloof. Hij neemt onze schuld en geeft ons Zijn vergeving. Het kruis is werkelijk HET kruispunt van de mensheid. En dan achter dat kruis, na de stille zaterdag, klinkt op de Paasmorgen: Hij is niet hier, De Heere is waarlijk opgestaan!! Hopelijk hebben de afgelopen 40 dagen u en jou voor het eerst of opnieuw dichterbij het lijden en sterven van onze Heere Jezus gebracht, hoe u en jij ook deze tijd voor je zelf hebben ingevuld.

 

Doopdienst 8 april 2018 – Op zondagmorgen 8 april zal de bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. Drie kinderen zullen het teken en zegel van het verbond der genade ontvangen. Het zijn Roosmarijn Lisette Wilhelmina (Roos) Remmerde, Molenpad 1 Nederhemert, dochter van Remco en Lisette Remmerde-van Besooijen, geboren op 3 januari 2018 en Nadia Anouschka (Yinthe) van Aalst en Mark Christoff (Brent) van Aalst, Goudenregenlaan 49, dochter en zoon van Cornald en Jaschenka van Aalst-van Ballegooijen, beide geboren op 18 januari 2018. Bij het dopen zien we dat de Heere altijd de Eerste wil zijn. In Zijn opzoekende zondaarsliefde breidt de Heere Zijn zegenende handen uit naar kinderen die in zonden ontvangen en geboren zijn. Hij zegt; ‘Laat de kinderen tot Mij komen, en verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk van God’. We wensen de doopouders de hulp en de leiding toe van Gods Geest wanneer ze in het midden van de gemeente hun jawoord mogen uitspreken. Van harte Gods zegen gewenst!

 

Voorzang – 30 maart ’s avonds Ps. 22 : 1; 1 april ’s morgens liturgie en ’s avonds Ps. 68 : 17. 8 april ’s morgens liturgie en ’s avonds Ps. 72 : 6.

 

Crèche – Zondagmorgen 1 april passen Ellen Vernooij en Diana Sprong op de kinderen in ’t Kruispunt. Op 8 april zullen Gerda Pruijssen en Cynthia Quik dat doen.

 

Organisten – Goede Vrijdag Adrie Bragt. 1 april vm: Adrie Bragt; nm: Adrie Bragt. 8 april vm: Adrie Bragt; nm: Adrie Bragt.

 

Collecten – Op Goede Vrijdag zijn er drie collecten; 1. Instandhouding van de eredienst, 2. Diaconie en 3. Onderhoud van het kerkgebouw. Zondag 1 april zijn er drie collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst (kerkrentmeesters), de tweede is voor de diaconie, en de collecte aan de uitgang is bestemd voor het quotum. Op 8 april is de eerste rondgang bestemd voor de instandhouding van de eredienst (kerkrentmeesters), de tweede is voor de diaconie, bestemming Woord en Daad en de collecte aan de uitgang is bestemd voor de instandhouding van het pastoraat. Laten we onze gaven geven met dankbaarheid en weet dat God de blijmoedige gever liefheeft!

 

Verantwoording – De opbrengst van de collecten van afgelopen zondag waren: instandhouding van de eredienst € 337,55; diaconie, bestemming hulp bij HIV/aids en gezondheid in Oeganda € 275,45; instandhouding van het pastoraat € 254,55. Via de bank zijn er nog giften nagekomen voor de biddagcollecte t.w. € 500,-, € 25,-, € 100,-, € 300,- en € 100,-. Dat brengt de eindstand op
€ 3.102,10. De biddagcollecte voor het doel van CBS De Burcht heeft opgebracht € 165,62. Allen hartelijk dank voor uw gaven!

 

Kerkauto – Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt u bellen naar Marius en Hermien van Ooijen (06-53104506), Thea Bisschop (0418-672751) of naar Meta van Wendel de Joode (0418-670633).

 

Collectemunten – U kunt collectemunten via de website van de kerk en de kerkgeld-app bestellen. U betaalt ze dan direct en kunt ze vanaf iedere zondag na de 15e van de maand in de kerk ophalen. De zakjes zijn dan van uw naam voorzien. Een tweede mogelijkheid is iedere eerste maandag van de maand bij fam. Van Wendel de Joode tussen 19.00 uur en 19.30 uur (Kon. Emmastraat 27). De eerst volgende keer is maandag 9 april.

 

Website – http://www.hervormdaalst.eu. Op de website zijn de gemeenteberichten opgenomen en kunnen de kerkdiensten beluisterd worden.

Schoonmaken kerk – Maandag 9 april 2018 a.s. is het al weer de tijd om onze prachtige witte dorpskerk de grote voorjaarsschoonmaakbeurt te geven. Er zal gestoft, geklopt, gepoetst en gezeemd moeten worden en ook de buitenboel zal een flinke wasbeurt moeten ondergaan We nodigen daarom jullie allen hartelijk uit om met vele handen licht werk te maken. We hopen om 9.00 uur te starten en rekenen op jullie komst. Neem eventueel je eigen zeem, trekker of emmer mee. Speciaal ook een oproep aan extra mankracht om eventueel vooraf te ragebollen en de grote ramen te soppen. De kerkrentmeesters zorgen voor iets lekkers bij de koffie!

In memoriam – In de nacht van vrijdag op zaterdag 23 – 24 maart overleed in de leeftijd van 67 jaar, mevrouw H. Biesheuvel-Lobregt, laatst gewoond hebbend aan de Dr. C.J.K. van Aalststraat 21. Vorige week zaterdag werd ze met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar bleek dat ze een zwaar hartinfarct had. Ze is meteen gedotterd en er zijn twee stents gezet. Dit alles heeft echter niet mogen leiden tot verbetering. De vitale functies vielen langzaam uit met als resultaat dat ze het tijdelijke leven hier op aarde moest verlaten. Vanaf deze plaats condoleren we de verdrietige familie, waarbij we vooral aan Gerard, de (schoon)kinderen en kleinkinderen denken. Wat zal Gerard zijn vrouw en wat zullen de kinderen en kleinkinderen hun liefdevolle en zorgzame moeder en oma missen. Voordat mevrouw Biesheuvel stierf is in het ziekenhuis nog gelezen uit Gods Woord, Psalm 23, ‘De HEERE is mijn Herder’. Die onmisbare herderlijke troost wensen we de familie toe in deze verdrietige tijd. Donderdag 29 maart zal de begrafenis plaatsvinden.

 

Zangdienst – Op zondagavond 15 april, zal de 2e zangdienst van dit seizoen plaatsvinden. Het thema van deze dienst is: ‘Online met God’, waar we in het bijzonder stilstaan bij het gebed. Gebed is de belangrijkste manier om met God in contact te komen. Prop. L.L. van den Dool uit Nederhemert zal deze dienst voorgaan en Paula Kesting zal haar muzikale medewerking verlenen. We zullen mooie liederen gaan zingen die aansluiten bij het thema. Wij hopen dat u en jij er ook bij bent! Tot dan!

 

Zieken – We denken aan de zieken thuis, de rouwdragenden, aan hen die verdriet hebben, eenzaam zijn, waar er zorgen zijn over de gezondheid van hen die ons lief zijn. De Heere is de hoorder van onze gebeden. Hij heeft beloofd de Heilige Geest te geven aan hen die Hem bidden. Hij geeft moed en kracht om de zorgen die wij hebben te kunnen dragen.

 

Verjaardagen – In de komende weken hopen drie gemeenteleden in seniorenleeftijd een jaartje ouder te worden. Het gaat om:

  • Dhr. A.J. Bouman, Maasdijk 9, Nederhemert, hoopt op 28 maart 2018 72 jaar te worden;
  • Dhr. G. Biesheuvel, Dr. C.J.K. van Aalststraat 21, hoopt op 31 maart 2018 71 jaar te worden;
  • Dhr. C. Grandia, Molenstraat 64, Nederhemert, hoopt op 2 april 75 jaar te worden.

 

We wensen de jarigen een gezegend nieuw levensjaar toe!

 

Agenda – In ’t Kruispunt tenzij anders vermeld:

31 maart, 19.30 uur; concert en samenzang (kerk)

3 april, 20.00 uur; doopzitting (consistorie)

4 april, 09.30 uur; vrouwengesprekskring, Hambloksestraat 14

7 april, 15.30 uur; afsluiting winterwerk

12 april, 20.00 uur; kerkenraadsvergadering (consistorie)

 

Huwelijksjubileum – Op 3 april hopen C. Kersten en B. Kersten-Biesheuvel, M. Baksstraat 14, hun 55-jarig huwelijk te vieren. Door Gods sparende trouw mocht dit echtpaar gedenken dat Hij hen door de band van het huwelijk voor en met elkaar gespaard en bewaard heeft. Reden tot dankbaarheid. Het is een voorrecht om deze mijlpaal te mogen beleven. Velen beleven zo’n jubileum niet. Daarom is de Heere het zo waard om erkend te worden als de Gever van alle goed. Langs deze weg willen we dit echtpaar, en allen die om hen heen staan, van harte gelukwensen en Gods onmisbare zegen toewensen voor de toekomst.

 

Kerkenraad (1) – Het rooster van aftreden geeft aan dat diaken A.C. Sprong zijn eerste termijn als ambtsdrager afliep op 23 maart jl. Br. Sprong heeft aangegeven dat hij bereid is een tweede termijn te willen dienen als diaken in onze gemeente. Daarvoor zijn we dankbaar! De stemgerechtigde leden van de gemeente krijgen echter de gelegenheid tegenkandidaten in te dienen voor dit ambt. U kunt dat schriftelijk en ondertekend doen bij de scriba van de kerkenraad, ouderling G.C. Grandia, Goudenregenlaan 64, voor uiterlijk 8 april a.s. De lijst met namen van belijdende lidmaten ligt ook ter inzage bij de scriba. Mochten er geen namen worden ingediend, dan is br. Sprong automatisch herkozen.

 

Kerkenraad (2) – Op 23 maart jl. liep ook de termijn af van kerkrentmeester J.H. van Heusden. Br. Van Heusden heeft drie termijnen mogen dienen in deze functie. De kerkenraad is door de vacature die hierdoor ontstaat op zoek naar invulling van de functie van kerkrentmeester. De stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen namen indienen van mannen die voor deze functie in aanmerking komen. U kunt dat schriftelijk en ondertekend doen bij de scriba van de kerkenraad, ouderling G.C. Grandia, Goudenregenlaan 64, voor uiterlijk 8 april a.s. De kerkenraad zal, bij indienen van voldoende namen, in zijn vergadering van 12 april een adviseur benoemen.

 

Kerkenraad (3) – Al eerder heeft de kerkenraad enkele leden benoemd in het ambt van diaken. Het resultaat was steeds dat deze benoemingen niet werden aanvaard. In de nieuwe kerkorde wordt de mogelijkheid geboden om een adviseur (diaconaal rentmeester) te benoemen die het college van diakenen gaat ondersteunen in hun werkzaamheden maar die, net als een kerkrentmeester, niet in het ambt staat. De stemgerechtigde leden van de gemeente kunnen namen indienen van mannen die voor deze functie in aanmerking komen. U kunt dat schriftelijk en ondertekend doen bij de scriba van de kerkenraad, ouderling G.C. Grandia, Goudenregenlaan 64, voor uiterlijk 8 april a.s. De kerkenraad zal, bij indienen van voldoende namen, in zijn vergadering van 12 april een adviseur benoemen.

 

Beroepingswerk (1) – De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 28 februari 2018 een beroepingscommissie samengesteld. De commissie bestaat uit de navolgende leden; Ds. A.B. van Campen (voorzitter), ouderling G.C. Grandia (scriba), (jeugd)ouderling K. Klop, diaken W. van Dalen, mw. T. Bisschop-Smits en mw. J.M.J. Vos-Boogaard. De commissie zal voor de eerste keer samenkomen op 18 april aanstaande.

 

Beroepingswerk (2) – In verband met voorbereidende werkzaamheden in het beroepingswerk wordt u als gemeente in de gelegenheid gesteld namen op te geven van de door u geschikt geachte predikanten en/of proponenten (kandidaten). Deze opgaven moeten voorzien zijn van motivatie en argumentatie. De opgaven kunt u schriftelijk, voorzien van uw naamgegevens, indienen bij de scriba van de kerkenraad, ouderling G.C. Grandia, Goudenregenlaan 64, 5308 LH in Aalst. Graag voor 12 april a.s.

 

Tenslotte – We kijken terug op een prachtige dienst op palmzondag, waarbij vijf leden van de gemeente in het openbaar belijdenis van het geloof mochten afleggen. De focus in die dienst lag op de tekst die we lazen in Hebreeën 12 : 1 – 2, ‘en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof’. Er werd een vergelijk gemaakt met topsport. En topsport beoefen je alleen maar vaak ook sámen! Groeien in het geloof in God. Elkaar helpen, niet concurrerend, maar ondersteunend en bemoedigend. Zo roept God ons op; hou vol in de wedstrijd van het geloof! Je bent omringd door een menigte van geloofsgetuigen. Maar we hebben méér nodig. Laten we vooral kijken naar Diegene die voor ons uit is gegaan, de Aanvoerder (grondlegger) en Voltooier van ons geloof, onze Heere Jezus Christus. Hij brengt het geloof in ons tot stand, houdt ’t op peil en doet volharden tot het einde. Hij is onze Verbondscoach! Met Hem halen we de finish, de finale die vele malen schitterender zal zijn dan de opening van de olympische spelen!

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Email Print Facebook Twitter Addthis