Kerkbodeberichten week 15, 2018


Kerkdiensten zondag 15 april 2018

9.30 uur               Ds. H.L. Versluis, Wageningen

18.30 uur             Prop. L.L. van den Dool, Nederhemert (zangdienst)

 

Bij de dienstenDe eredienst is het hart van het bestaan van de Christelijke gemeente. Twee keer op zondag wil de Heere ons in Zijn Woord in de kracht van de Heilige Geest ontmoeten. Hij wil ons daar op onze geloofsweg sterken en bemoedigen. Wanneer wij nog niet tot geloofsovergave gekomen zijn, wil Hij ons daar in het bijzonder ook in het onderwijs uit Zijn Woord toe leiden. Psalm 32 vers 8 zegt; ´Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Hij is het dus die vooral langs deze middellijke weg het geloof bewerkt en versterkt. Komende zondag zendt Hij daartoe twee gastvoorgangers die zich op de verkondiging van het evangelie hebben mogen voorbereiden. Zij mogen u woorden van eeuwig leven verkondigen. Het Brood des Levens wordt ons door de Heer Zelf daarin aangereikt. Wie zou kunnen denken dat hij of zij daar niet bij zou hoeven te zijn? Wie zou kunnen denken dat hij of zij zonder deze hemelse spijs aan een nieuwe week zou kunnen beginnen? In de avond een bijzondere dienst, een zangdienst met als thema ‘Online met God’. We zingen met elkaar onder begeleiding van afgewisseld piano en orgel prachtige psalmen en liederen tot eer van Zijn grote naam! Gezegende diensten toegewenst met hen die u mogen voorgaan

 

Voorzang – ’s morgens Ps. 133 : 3 en ’s avonds liturgie.

 

Crèche – Zondagmorgen Charlotte van Heijkop en Klaas Klooster op de kinderen in ’t Kruispunt.

 

Organisten – vm: Dick Kraan; nm: Reinart Bragt.

 

Collecten – Zondag zijn er drie collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst (kerkrentmeesters), de tweede is voor de diaconie, bestemming Plaatselijk Jeugdwerk en de collecte aan de uitgang is bestemd voor onderhoud van ‘t Kruispunt. Laten we onze gaven geven met dankbaarheid en weet dat God de blijmoedige gever liefheeft!

 

Verantwoording – De opbrengst van de collecten van Goede Vrijdag waren: instandhouding van de eredienst € 137,35; diaconie, € 112,10; onderhoud kerkgebouw € 123,35. De collecten van 1 april, eerste paasdag waren: instandhouding van de eredienst € 301,40, diaconie € 221,30 en de uitgangscollecte voor het quotum € 266,-. De collecten van zondag 8 april waren: instandhouding van de eredienst € 310,90, diaconie, bestemming Woord en Daad € 258,75 en de uitgangscollecte voor de instandhouding van het pastoraat € 238, 64. De opbrengst van de busjes bij de uitgangen van het kerkgebouw bedroeg voor het 1e kwartaal € 207,70. De opbrengst van de bingo tijdens afsluiting van het winterwerk voor Kerk in Actie bedroeg € 183,-. De opbrengst van de collecte na het concert Op Weg naar Pasen, 31 maart, bedroeg € 164,-. Broeder De Kruijf ontving tijdens bezoek € 20,- voor de kerk. Allen heel hartelijk dank voor uw gaven!

 

Diaconie – Het project ‘Onvoorwaardelijke liefde’ uitgevoerd door de clubs en de Schatzoekers met ‘Kids in Actie’ heeft het mooie bedrag van € 130,57 opgebracht. Namens de vrouwen in Oeganda hartelijk dank voor jullie inzet!

College van diakenen

Verjaringsfonds – De zakjes van het verjaringsfonds over het eerste kwartaal 2018 kunnen ingeleverd worden op maandag 16 april 2018 tussen 18.00 en 19.00 uur bij Fia van Wijk, E.P. van Ooijenstraat 8a. Komt deze tijd je niet uit dan mogen ze op een ander moment ook door de brievenbus in de voordeur gedaan worden. Graag uiterlijk 21 april.                                                                                                                                                                                 Fia van Wijk

 

Kerkauto – Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt u bellen naar Marius en Hermien van Ooijen (06-53104506), Thea Bisschop (0418-672751) of naar Meta van Wendel de Joode (0418-670633).

 

Collectemunten – U kunt collectemunten via de website van de kerk en de kerkgeld-app bestellen. U betaalt ze dan direct en kunt ze vanaf iedere zondag na de 15e van de maand in de kerk ophalen. De zakjes zijn dan van uw naam voorzien. Een tweede mogelijkheid is iedere eerste maandag van de maand bij fam. Van Wendel de Joode tussen 19.00 uur en 19.30 uur (Kon. Emmastraat 27). De eerst volgende keer is maandag 7 mei.

 

Website – http://www.hervormdaalst.eu. Op de website zijn de gemeenteberichten opgenomen en kunnen de kerkdiensten beluisterd worden.

 

In memoriam – Op 30 maart jl. overleed in de leeftijd van 71 jaar, mevrouw A.G. van Veen-Duijster, laatst gewoond hebbend aan de A. van Drielstraat 12. Mevrouw Van Veen was al langere tijd ziek met als gevolg dat ze het tijdelijke leven hier op aarde moest verlaten. Vanaf deze plaats condoleren we de verdrietige familie, waarbij we vooral denken aan Henk, Izak en Cynthia, Patrick en Mariska en de kleinkinderen. We wensen de verdrietige familie, en allen die om hen heen staan, Gods vertroostende nabijheid en zegen toe voor de toekomst.

 

Meeleven – Op dinsdag 3 april overleed de moeder van mevrouw J.A. Pennings-Vroege, Kapelstraat 1 Nederhemert, de oma van Ellen Vervoorn, Maureen, Stefan en Edwin Pennings. Nadat ze de verjaardag van moeder en oma hadden gevierd en weer naar huis waren gegaan, werden ze een uur later gebeld met het nieuws dat hun geliefde moeder en oma was overleden. Onverwacht en niet te bevatten! Namens de gemeente condoleren we hen, en allen die om hen heen staan, van harte met dit verlies en wensen hen kracht, sterkte en vertroosting toe van de drie-enige God, Vader – Zoon – en Heilige Geest.

 

Zieken – We denken aan de zieken thuis, de rouwdragenden, aan hen die verdriet hebben, eenzaam zijn, waar er zorgen zijn over de gezondheid van hen die ons lief zijn. De Heere is de hoorder van onze gebeden. Hij heeft beloofd de Heilige Geest te geven aan hen die Hem bidden. Hij geeft moed en kracht om de zorgen die wij hebben te kunnen dragen.

 

Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen;
steekt hen de hete middagzon
in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt, en hun tot zegen strekt.

 

Agenda – In ’t Kruispunt tenzij anders vermeld:

11 april, 20.00 uur; gebedsteam (consistorie)

12 april, 20.00 uur; kerkenraadsvergadering (consistorie)

13 april, 10 – 17.00 uur; kledingmarkt

13 april, 20.00 uur; Alphacursus (Maasdijk 16)

18 april, 20.00 uur; beroepingscommissie (consistorie)

 

Kledingmarkt – Op vrijdag 13 april wordt er weer een kledingmarkt georganiseerd in ’t Kruispunt. Het duurt van 10.00 uur tot 17.00 uur! Noteer datum en tijd alvast. Inleveren kleding (schoon en niet kapot) kan bij Ada Hofmans, aan de Kamillestraat 14.

 

Alphacursus – Het eerste seizoen van onze Alphacursus zit er bijna op. Waar Caroline en ik 10 jaar geleden zelf een Alphacursus volgden, was het een rijke ervaring om er nu zelf als leiding onderdeel van te zijn. Wij willen u laten weten dat het een fijn seizoen was. We hebben nagedacht over verschillende onderwerpen, “Hoe kun je geloven”, “Het belang van Bidden”, “de vruchten van de Geest” en “Bijbellezen waarom en hoe”. Elke avond zijn we begonnen met het vragen van Zijn aanwezigheid en hadden we openhartige gesprekken. Het prachtige van Alpha is dat er plaats en ruimte is voor iedereen, een niet-gelovige, een beginnend gelovige of meer ervaren gelovige, jong of oud, zo ontstond er in het afgelopen seizoen ook een mooie mix van waardevolle cursisten. Allen dank voor jullie komst. Maar bovenal dank aan de Heere Jezus dat we onderdeel mogen zijn van een levend geloof. Aanstaande vrijdag 13 april komen we voor de laatste keer bijeen.

                                                                                                                          Hartelijke groet, Kelvin en Caroline Klop

 

Zangdienst – Op zondagavond 15 april, zal de 2e zangdienst van dit seizoen plaatsvinden. Het thema van deze dienst is: ‘Online met God’, waar we in het bijzonder stilstaan bij het gebed. Gebed is de belangrijkste manier om met God in contact te komen. Prop. L.L. van den Dool uit Nederhemert zal deze dienst voorgaan en Paula Kesting en Reinart Bragt zullen hun muzikale medewerking verlenen. We zullen mooie liederen gaan zingen die aansluiten bij het thema. Wij hopen dat u en jij er ook bij bent! Tot dan!

 

Stuur eens een kaartje – Een aantal gemeenteleden verblijft wegens omstandigheid niet in Aalst maar in een verzorgings- of verpleeghuis buiten ons dorp. We noemen de namen en adressen van de personen om wie het gaat:

  • In Prot. Chr. Zorgcentrum ’t Slot, Ridderhof 1, 5311 CM Gameren verblijft mevr. E. van der Zalm.
  • In zorgcentrum De Notenhoff, Zorgplein Maaswaarden, Lijsterplein 9, 4281 PD, Andel verblijven dhr. G. van de Werken.
  • In ‘De Blauwe Kamer’, Galderseweg 91b, 4836 AD, Breda verblijft José Valk.
  • Bernard Balder, ORO,  Het Rijtven, Postbus 96, Heertgank 15, 5751 NP Deurne.
  • In verzorgingshuis De Lindeboom, Secr. Schokkerstraat 21, 5324 EP te Ammerzoden, verblijft mevr. E.M. Aipassa-Kiliaan.
  • In woonlocatie ‘De Meteoriet’ met als tijdelijk adres Henri Polakhof C202, Henri Polakstraat 7, 3317 KN Dordrecht, vanwege een verbouwing, verblijft Dianne Maas.

 

Fotoalbum – Op de website van onze gemeente is het fotoalbum geplaatst van het afscheid van dominee K.M. Teeuw en zijn gezin op 2 maart jl. in Hervormd Centrum ‘t Kruispunt. U kunt deze vinden onder de volgende url; http://hervormdaalst.eu/fotoalbum/afscheid-ds-k-m-teeuw-2-maart-2018/ .

 

Tenslotte – We kijken met dankbaarheid terug op de doopdienst en afsluiting van het winterwerk afgelopen zondag. Drie kindjes van de gemeente, Roos, Yinthe en Brent, die het teken en zegel van Gods genade en trouw mochten ontvangen door het doopwater op hun voorhoofdjes. Wat was het prachtig om te zien dat er zoveel kleine lammetjes rondom het doopvont mochten staan en getuige mochten zijn van Gods liefde en trouw. Kinderen die de wet en de schriftlezing mochten lezen, kinderen die de collecten mochten inzamelen. Tekenen dat God verder gaat met zijn werk in Aalst. Zo zien we dat God trouw is aan ons, maar zijn wij ook trouw aan Hem? Werd ons niet hetzelfde gevraagd als Petrus? ‘Heb je Mij lief?’. En wat is uw en jouw antwoord dan? Zovelen van ons hebben eerder hun ja-woord gegeven aan God bij de doop van hun kinderen, bij afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. En dan wordt deze vraag nu opnieuw gesteld; ‘Heb je Mij lief?’. Gemeente, het is goed om te weten dat wij Hem liefhebben, omdat Hij ons éérst liefhad! Jezus is onze allerhoogste liefde waard. Toen Hij op aarde wandelde heeft Hij onomwonden de waarheid gesproken. In Zijn doen en laten openbaarde Hij de Vader. Zijn liefde voor ons was zo groot dat Hij bereid was onze verdiende straf op Zich te nemen, opdat onze zonden vergeven mochten worden. Hij is voor ons gestorven. Zijn we dan bereid voor Hem te leven en trouw aan Hem te zijn? Laten wij tot onze laatste ademtocht voor Jezus leven, zoals Jezus, tot Zijn laatste ademtocht aan het kruis, Zijn leven voor ons heeft gegeven! Laten we onze Heiland, de Goede Herder, gehoorzaam zijn als Hij zegt: ‘Volg Mij!’. Tot zondag!

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Email Print Facebook Twitter Addthis