Kerkbodeberichten week 37


Kerkdiensten zondag 17 september 2017

9.30 uur               Ds. K.M. Teeuw, viering Heilig Avondmaal

18.30 uur             Ds. K.M. Teeuw, voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

 

Bij de dienstenZondag staat in het midden van de gemeente de avondmaalstafel aangericht. Jezus Christus verlangt ernaar om samen met u het avondmaal te vieren. Laat het zo zijn dat Zijn verlangen en ons verlangen mogen samenkomen aan deze tafel. We weten van de schroom die er onder een aantal van ons is om aan dat verlangen uitdrukking te geven. Laat Zijn verlangen u te sterk worden om die schroom te overwinnen. Hij nodigt ons: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed’. Hij heeft Zelf zorg gedragen dat het kan voor de grootste van de zondaren. Hij heeft Zijn Lichaam laten verbreken en Zijn bloed uitgestort tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Alleen in volledige overgave aan Hem zullen we werkelijk rust vinden voor ons leven en verwachting voor de toekomst. Gezegende diensten toegewenst!
 
 

Voorzang – vm: psalm 42 : 1; nm: psalm 6 : 1.

 
 
Crèche – Zondagmorgen passen Jolande van Helden en Henk-Jan Maas op de kinderen in ’t Kruispunt.

 

Organisten – vm: Adrie Bragt; nm: Reinart Bragt.

 

Collecten – Zondag zijn er drie collecten. De eerste rondgang is bestemd voor de instandhouding van de eredienst (kerkrentmeesters), de tweede is voor de diaconie. De collecte aan de Avondmaalstafel en de uitgang is bestemd voor De Herberg in Oosterbeek. Laten we onze gaven geven met dankbaarheid en weet dat God de blijmoedige gever liefheeft! 

 

Verantwoording – De opbrengst van de collecten van afgelopen zondag waren: instandhouding van de eredienst € 328,70; diaconie € 201,30; onderhoud ‘t Kruispunt € 210,20. Allen heel hartelijk dank voor uw gaven!
 
 

Kerkauto – Als u gebruik wilt maken van een kerkauto kunt u bellen naar Marius en Hermien van Ooijen (06-53104506), Thea Bisschop (0418-672751) of naar Meta van Wendel de Joode (0418-670633).

 

Collectemunten – U kunt op iedere eerste maandag van de maand tussen 19.00 uur en 19.30 uur collectemunten ophalen bij fam. Van Wendel de Joode (Kon. Emmastraat 27) De eerstvolgende keer is 2 oktober aanstaande. Welkom!
 
 

Website – http://www.hervormdaalst.eu. Op de website zijn de gemeenteberichten opgenomen en kunnen de kerkdiensten beluisterd worden.

 

Zieken – De kleine Lars Vervoorn, Molenstraat 17 Nederhemert, werd vrijdag 8 september geopereerd aan zijn tong. Het werd een korte operatie waarbij alles gelukkig mocht goed gaan. Lars mocht direct weer met zijn ouders naar huis. Inmiddels zijn de eerste resultaten van de operatie al hoorbaar. Het spreken mag nu al beter gaan. De Heere zij geloofd en geprezen! Mevrouw D. Karbet-Bouman, Prins Hendrikstraat 10, is in afwachting van een operatie aan het gezwel in haar darmen. We wensen haar en haar man en allen die eromheen staan van harte sterkte maar vooral Gods zegen toe. We denken ook aan de overige zieken thuis, de rouwdragenden, aan hen die verdriet hebben, eenzaam zijn, waar er zorgen zijn over de gezondheid van hen die ons lief zijn. De Heere is de hoorder van onze gebeden. Hij heeft beloofd de Heilige Geest te geven aan hen die Hem bidden. Hij geeft moed en kracht om de zorgen die wij hebben te kunnen dragen.
 
 

Heilig Avondmaal – Zoals u hebt kunnen lezen onder het kopje ‘bij de diensten’ hopen we komende zondag het Heilig Avondmaal als gemeente te vieren. Ter voorbereiding op deze speciale dienst is het fijn als u de Bijbelgedeelten alvast doorneemt en overdenkt in uw hart. ’s Morgens hoop ik te preken over Paulus, die op weg naar Rome een uiterst heftige zeereis beleeft. Als het schip dreigt te zinken, stimuleert Paulus alle opvarenden om voedsel te nemen, ‘want dat dient tot uw redding’, staat er dan prachtig bij. Natuurlijk viert Paulus geen avondmaal aan boord van het zeilschip. Toch geeft de combinatie van uitredding en het eten van voedsel ons tijdens de avondmaalsviering stof tot nadenken. Alle drenkelingen komen immers veilig en wel aan land. Zo mag je bij brood en beker geloven dat je gered bent dankzij Jezus’ genade. In de avonddienst lezen we verder naar Handelingen 28. Alle opvarenden stranden op Malta, waar ze inheemse bevolking hen buitengewone menslievendheid bewijst. De kracht van het Evangelie wordt ook hier voelbaar. Hopelijk mogen we daar bij de voortzetting en dankzegging evenzeer iets van ervaren in ons eigen leven. Ds. K.M. Teeuw
 
 

Zomermarkt – Zaterdag is het zover. Er is dan weer van alles te doen op het plein van ’t Kruispunt. Verkoop van tweedehands spullen, zoals: boeken, speelgoed, huishoudelijke artikelen, elektra, meubels, brocante/curiosa. Maar ook de brieventent met mooie prijzen is er weer. U kunt inschrijven voor waardebonnen van bol.com (t.w.v. € 250,-), VVV-bonnen (t.w.v. € 100,-), Ritualspakketten, Levensmiddelenpakket, enz. We hebben prachtige boeketten in de bloemenkraam, er is gebak om te kopen en er zijn eettentjes met o.a. poffertjes, empanada’s, friet, hamburgers en frikandellen. En natuurlijk koffie met iets lekkers! Houdt deze dag vrij om onze markt te bezoeken. Om 9.00 uur wordt het hek geopend en het gaat om 14.00 uur weer dicht! Tot dan. De activiteitencommissie!

 

Medewerkers zomermarkt – De medewerkers worden zaterdag om half 9 verwacht om de laatste hand aan de kraam te leggen. Vrijdag beginnen we om 9 uur!

 

Huwelijksjubileum – Zondag 17 september is het echtpaar Johan en Els Oomen-Vernooij, Goudenregenlaan 63, 25 jaar getrouwd. Door Gods sparende trouw mogen zij gedenken dat Hij hen door de band van het huwelijk voor en met elkaar gespaard en bewaard heeft. We willen dit echtpaar, samen met hun kinderen en met allen die om hen heen staan, dan ook van harte feliciteren en Gods onmisbare zegen toewensen voor de toekomst.

 

Verjaardag – In de komende week hoopt één gemeentelid in seniorenleeftijd een jaartje ouder te worden. Het gaat om:

  • Dhr. C. Crielaard (Kerkstraat 2) hoopt op 19 september 81 jaar te worden.

 

We wensen de jarige een fijne en gezellige dag toe, samen met allen die bij hem horen. Bij het ouder worden is het fijn als je gezond mag zijn. Maar je kan ook zomaar gaan ervaren dat de gezondheid kwetsbaar is. Ons leven op aarde is slechts tijdelijk. Intussen is God een eeuwige woning, zegt de bijbel. Laten we ons vertrouwen op Hem alleen stellen.
 
 

Bundel Weerklank – De bestelde bundels Weerklank kunnen op maandag 18 september tussen 19.00 en 20.00 uur worden opgehaald in de consistorie. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kunt u de bundel ook op woensdag 20 september ophalen bij P. van den Boogert, Hambloksestraat 14.  U kunt de € 22,- contant betalen wanneer u de bundel komt ophalen of u kunt het bedrag overmaken op de rekening van de Kerkrentmeesters NL31 RABO 0326005439 o.v.v. Weerklank. De kerkrentmeesters
 
 

Zendingscommissie – Aanschaf GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2018. 5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te kopen: 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek. 2. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en zendingswerkers van de GZB. 3. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. 4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk. 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. Wacht niet te lang. Voor u het weet is het dagboek uitverkocht. Dus bestel hem nu! Dat kan via de zendingscommissie. Als u al op onze adreslijst staat, dan hoeft u niets te doen. Voor u wordt het dagboek besteld en bij u thuis bezorgd. Hebt u eerder dit dagboek niet besteld en bent u geïnteresseerd voor deze uitgave? Bel of mail dan even naar Anneke Hak, tel. 0418-671804 hakkie67@gmail.com. Zij noteert graag uw naam en adres op de bestellijst! Graag vóór 24 oktober.
 
 

Opening winterwerk 23 en 24 september! – Het weekend van 23 en 24 september staat in het teken van de opening van het winterwerk.

  • Op zaterdagavond de 23e is er een dropping voor alle kinderen vanaf groep 3 van de basisschool. Voor de dropping wordt een kleine bijdrage van € 1,- gevraagd.
  • Op zondagmorgen de 24e is iedereen – jong en oud – hartelijk welkom in de kerkdienst in onze mooie witte dorpskerk. Het thema zal zijn: ‘De Reformatie na 500 jaar’.
  • In aansluiting op de morgendienst is er voor de gehele gemeente een High Tea in ‘t Kruispunt. De kosten zijn € 5,- voor een volwassene en € 2,50 voor een kind.
  • Op zondagavond is er opnieuw een kerkdienst, waarbij u allemaal hartelijk welkom bent. Vanwege de opening van het winterwerk zal het een zangdienst zijn. Dit keer hopen we bij orgel en piano te zingen tot Gods eer. Het orgel wordt bespeeld door Adrie Bragt en de piano door Paula Kesting . Ook is er een overdenking, gehouden door ds. K.M. Teeuw, met als thema ‘Wandelen met God – als een Henoch’.. Allen van harte welkom!

 
 
Meeleven – Afgelopen zondag 10 september ontvingen de Hervormde gemeenten van Bruchem, Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert een nieuwe herder en leraar uit Gods handen in de persoon van dominee A.N. van der Wind. Een rijke zegen dat de Heere nog omzag naar deze gemeenten en een dienstknecht wilde zenden. Grote reden tot dankbaarheid. We wensen dominee Van der Wind, zijn vrouw en kinderen van harte Gods zegen toe en de leiding van de Heilige Geest.

 

Tenslotte – Allen een gezegende zondag toegewenst onder de bediening van Woord en sacrament. Langs deze weg wil Hij ons tot geloofsovergave leiden en het zwakke geloof ook versterken.

 

Avondmaal, maaltijd van de Heer Gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan Dat Hij onze grote schuld heeft voldaan Wij mogen tot hem komen in alle eer.  Als wij brood en wijn tot ons nemen Gedenken we hoe lief Jezus ons heeft Dat Zijn geest van liefde in ons leeft Die liefde kan niemand ons ontnemen.  Avondmaal, een vreugdevolle gebeurtenis Jezus zei: ”Doe dit om mij te gedenken” Jezus heeft Zijn leven aan ons willen schenken Van Zijn liefde en grote trouw zijn wij gewis.  Avondmaal, getuigen van diepe dankbaarheid De verbondenheid met Jezus, onze Heer Dat de maaltijd mag zijn tot Zijn eer God, onze Vader, zij geprezen in eeuwigheid.  We mogen leven vanuit het avondmaal En ons verheugen in de liefde van God Hij immers, is begaan met ons aller lot God, Hij blijft ons zeer nabij, telkenmaal.
 
 

  

Een hartelijke groet van uw kerkenraad.

Email Print Facebook Twitter Addthis