Kerkrentmeesters


Het college van kerkrentmeesters.

 

Wat doen de kerkrentmeesters?

Het college van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het financiële beleid met aandacht voor de pastorie, kerk en Hervormd Centrum ’t Kruispunt en het aanstellen van de voorganger en koster/beheerders inclusief hun honorering.

Om dit te realiseren wordt o.a. het volgende gedaan

  • Het jaarlijks opmaken van een financiële verantwoording van het afgelopen jaar in de vorm van een jaarrekening en een begroting voor het komende jaar.
  • Het inzamelen en administreren van giften zoals collectes, schenkingen, nalatenschappen, kerkbalans en andere activiteiten
  • Het beheer, toezicht op het juiste gebruik – en de exploitatie van het kerkgebouw, pastorie, kerkelijke centrum en andere eigendommen van de Hervormde Gemeente Aalst, voorzover vallend onder de verantwoordelijkheid van kerkvoogdij.
  • Het bijhouden van de registers van de doopleden en lidmaten van de Hervormde Gemeente en het bijhouden van het trouwboek.
  • De uitbetaling van de lonen en salarissen, inbegrepen de lasten, belastingen en verzekeringen van het voor het functioneren van de kerkelijke gemeente in vaste dienst zijnde personeel te weten predikant, koster en beheerders.

VERANTWOORDING:

Voor informatie en verantwoording van de financiën zie de begroting en/of jaarrekening.

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI)

Financieel bijdragen?

Bijdragen aan onze gemeente kan op verschillende manieren. Meer informatie?

Wij zijn de  Kerkrentmeesters?

 

 

 

Email Print Facebook Twitter Addthis